Realizowane programy

Budowa Budynku Wielofunkcyjnego z Przeznaczeniem na Przedszkole, Bibliotekę oraz Świetlicę Wiejską

Gmina Bolesław w bieżącym roku przystąpi do realizacji kilku nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jedną z nich będzie realizacja zadania budowy budynku wielofunkcyjnego w ramach programu „Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013” finansowanego przez Unię Europejską. Po uprzednio podjętej decyzji o warunkach zabudowy przez Wójta Gminy i uzyskaniu pozwolenia na budowę, w dniu 02-04-2008 r. Gmina zleciła wykonanie projektu budowy niniejszego budynku. Kolejnym krokiem było złożenie karty projektu K/6.2.b/0282/09 do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Wniosek ten został oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 760/09 z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów po wstępnej kwalifikacji (preselekcji) w przypadku których projektodawcy zaproszeni zostali do założenia pełnej dokumentacji projektowej w ramach Działania 6.2, Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013), projekt został umieszczony na liście projektów do dalszej oceny. Po zgromadzeniu całości dokumentacji dnia 31-08-2009 roku zarejestrowano wniosek o dofinansowanie nr MRPO.06.02.02-12-283/09, realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Projekt po analizie merytorycznej i finansowej został pozytywnie zakwalifikowany. Dzięki wysokiej ocenie Uchwałą nr 349/2010 z dnia 30.03.2010 roku Zarządu Województwa Małopolskiego nasz projekt został wybrany do dofinansowania w kwocie 1 414 729,76 zł. Realizację całości projektu przewidziano na lata 2010 – 2012. Po ukończeniu całości projektu budynek będzie utrzymywany przez Gminę. Realizacja tego typu zadania ma na celu przede wszystkim wzrost liczby dzieci korzystającej z nowej infrastruktury społecznej, poprawę jakości i warunków nauczania dzieci przedszkolnych, poprawy oferowany usług dla dzieci, młodzieży jak również, zadbano o osoby niepełnosprawne. Dzięki budowie zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby społeczne i kulturalne. Nowy obiekt biblioteki pozwoli na lepszy dostęp do księgozbiorów biblioteki. Każda osoba odwiedzająca bibliotekę będzie mogła swobodnie skorzystać z czytelni co przyczyni się do rozwoju edukacyjnego głównie dzieci i młodzieży. W wyniku realizacji inwestycji mieszkańcy Bolesławia otrzymają obiekt gdzie będą mieli możliwość skorzystania z zajęć świetlicowych, gier zabaw czy imprez kulturalnych organizowanych przez Radę Sołecką w Bolesławiu. Pozwoli to efektywniej spożytkować potencjał tkwiący w społeczności sołectwa. Dzięki świetlicy zaistnieje możliwość pokazania się na zewnątrz promując całą Gminę Bolesław. Dzięki realizacji projektu zostaną utworzone nowe miejsca pracy.
W ramach projektu zostanie wybudowany wielofunkcyjny budynek:
przedszkole dwudziałowe dla 50 dzieci, o pow. 352.57 m2, pomieszczenie to będzie posiadać dojście od strony ulicy i wejście z widocznym wiatrołapem, od zaplecza kuchennego przedszkola zaprojektowano drugie wejście i dojazd. Od strony południowej zostanie wydzielony ogród i plac zabaw dla dzieci, połączony schodami i drzwiami balkonowymi z jedną z salą zabaw. Z ogrodu będzie też dostęp do WC dla dzieci.
  • biblioteka o pow. uż. 94.42 m2, zlokalizowana na parterze, przy drugim wejściu do budynku. Biblioteka oprócz głównej sali będzie posiadać pokój biurowy i dwa magazyny na książki,
  • magazyn oc. o pow. uż 37.58 m2,
  • archiwum gminne obok magazynu OC – o pow. uż. 31.90 m2,
  • świetlica wiejska na piętrze w poddaszu – o .pow. uż. 48.39m2 z aneksem gospodarczym, o pow. 6.67 m2 i z dostępem do magazynu mebli,
  • pomieszczenie techniczne na kocioł C.O.,
  • na parterze i piętrze przewidziano toalety dla klientów,
  • mała sala z dostępem do Internetu,
  • na parterze część socjalna dla pracowników.
Parter budynku będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Również zostały przewidziane toalety, ponadto podjazdy umożliwiające łatwy dostęp do wnętrza budynku.
Razem powierzchnia zabudowy wyniesie 712,34m2.
Założenia finansowe inwestycji:
1 414 729,76 PLN – 70% wydatków kwalifikowanych w ramach MRPO.
606 312,76PLN – 30% wydatków kwalifikowanych w ramach własnego wkładu.
Łączna kwota realizacji inwestycji : 2 021 042,52 PLN.