Przetargi

Dostawa doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gminy Bolesław

nagłówek Małopolska Planeta Wiedzy

Bolesław, 26.09.2017 r.ZAPYTANIE OFERTOWE


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro naDostawę doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gmin Bolesław”.I.          ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa, adres: Gmina Bolesław, Bolesław 68, 33-220 Bolesław.II.        ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

1.       Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności, ze względu na szacunkową wartość zamówienia przekraczającą 50.000,00 PLN netto, zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.5.2. Zasada konkurencyjności, na podstawie norm zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., zwanych dalej „Wytycznymi” oraz aktualnego na dzień wszczęcia procedury Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Podręcznikiem”, w ramach projektu pn. „Małopolska Planeta Wiedzy” (nr projektu: RPMP.10.01.03-12-0360/16), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2.       Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Zapytanie zwane dalej „Zapytaniem”.

3.       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

5.       Zgodnie z normami zawartymi w Wytycznych, Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na oficjalnej stronie internetowej Zamawiającego tj. Gminy Bolesław oraz w Bazie konkurencyjności.

III.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest Dostawę doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komputerowej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gmin Bolesław,w celu rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i informatycznych.

2.       Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

1.       Część I zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych – sprzętu, wyposażenia i innych materiałów - do pracowni przyrodniczych i matematycznych - szczegółowy opis asortymentu znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania dla części I.

Kody CPV:

22114000 – 2 Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki,

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

33793000 – 5 Laboratoryjne wyroby szklane

37524100 - 8 Gry edukacyjne

38510000-3 Mikroskopy
38900000 - 4 Różne przyrządy do badań lub testowania,

39162100 - 6 Pomoce dydaktyczne

39162110 - 9 Sprzęt dydaktyczny

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe2.       Część II zamówienia obejmuje dostawę, instalację i konfigurację sprzętu i oprogramowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, urządzeń multimedialnych i interfejsu – szczegółowy opis asortymentu znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania dla części II.

kody: CPV:

30200000 - 1 Urządzenia komputerowe,

30213200 - 7 Komputery tablety,

32322000 - 6 Urządzenia multimedialne,

32420000 - 3 Urządzenia sieciowe,

48520000 - 9 Pakiety oprogramowania multimedialnego

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego dotyczące zamawianych dostaw, w ramach poszczególnych części zamówienia, określa Załącznik nr 1 do Zapytania.
 2. Wszystkie produkty, będące przedmiotem zamówienia, muszą być: fabrycznie nowe oraz wolne od wad, dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu będącego przedmiotem dostawy.
 3. Wszystkie produkty, będące przedmiotem zamówienia, winny posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa chyba, że przepisy stanowią inaczej. Wykonawca zapewnia także, że dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 7). Na potwierdzenie powyższego wymagania Wykonawca składa w ofercie oświadczenie.
 4. W przypadku, gdy zamawiane produkty posiadają instrukcje obsługi, Wykonawca zobowiązany jest je przekazać łącznie z dostarczonymi produktami, w dniu dostawy. Instrukcje mają być w języku polskim.
 5. Zamawiający dopuszcza oferowane przez Wykonawców towary, których wymiary i pojemności różnią się o +/- 5 % od wymiarów i pojemności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Powyższe nie dotyczy wymiarów i pojemności które zostały podane jako maksymalne       lub minimalne.
 6. Zaoferowany sprzęt w Części II zamówienia musi być zgodny tzn. równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do Zapytania.
 7. Miejscem dostawy zamawianych produktów (z zastrzeżeniem pkt 10):
1)      Urzędu Gminyw Bolesławiu, adres 33-220 Bolesław 68 (pow. dąbrowski) (dotyczy części I zamówienia);

2)      Urzędu Gminyw Bolesławiu, adres 33-220 Bolesław 68 (pow. dąbrowski) (dotyczy części II zamówienia);

10.   Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie, dostarczy wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz inne materiały do miejsc w budynkach szkół wskazanych przez Dyrektorów szkół w dniach pracy szkół od poniedziałku do piątku wg wykazu zamieszczonego w załącznik nr 1 do Zapytania.

11.   W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niewymienionych z nazwy a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

12.   Podczas badania ofertZamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami niniejszego zamówienia. W tym celu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, próbkę oferowanego produktu.

13.   Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokładnie sprawdzał zgodność dostarczanych przez Wykonawcę towarów z opisem przedstawionym w załączniku nr 1 do Zapytania.

14.   Wymaga się udzielenia gwarancji naproduktyopisane w Załączniku nr 1 do Zapytania. Jeśli w Załączniku nr 1 do Zapytania sprecyzowano wymóg minimalnego okresu gwarancji na dany produkt to należy udzielić gwarancji zgodnej z tym wymogiem.

15.   W formularzu ofertowym, w kolumnie „Nazwa/model/symbol/producentoferowanego artykułu/produktu” Wykonawca wpisuje informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu.

16.   Zamówienie zostanie sfinansowane w ramach Projekt pn. „Małopolska Planeta Wiedzy” (nr projektu: RPMP.10.01.03-12-0360/16), ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

17.   Termin wykonania zamówienia:Termin wykonania zamówienia dla każdej z wymienionych części: do 12 dniroboczych licząc od dnia podpisania umowy (patrz: Kryteria oceny ofert). Dni ustawowo wolne od pracy – dni świąteczne, sobota oraz niedziela nie są wliczane do 12 dniowego terminu realizacji zamówienia.

18.   Realizacja zamówienia będzie przebiegać na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania  IV.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

 1. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)      nie podlegają wykluczeniu w zakresie:

a)    Braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W zakresie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt. 1) lit. a Zamawiający wymaga potwierdzenia okoliczności braku powiazań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

-     Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez załączenie do ofertyoświadczenia o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych wg wzoru - Załącznika nr 3.b)      Nie przynależą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

-        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

c)       Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


-        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

d)      Nie złożyli nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

-        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

oraz2)      spełniają warunki, dotyczące:

a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c)    zdolności technicznej lub zawodowej.

3.       W zakresie warunków określonych w ust. 2 pkt. 2) lit a-bZamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób.

-        Wykonawca potwierdza spełnianie tych warunków poprzez oświadczenie w składanej oferciewg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

4.       W zakresie warunku określonych w ust. 2 pkt. 2) lit. c Zamawiający wymaga posiadanie doświadczenia w realizacji dostaw z zakresem przedmiotu zamówienia (dotyczy wyłącznie części II zamówienia)*, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 1 dostawę w zakresie wyposażenia pracowni/sali w sprzęt komputerowy i interaktywny wraz z jego instalacją ikonfiguracją, o wartości min. 20 000,00 złotych brutto.

-        Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez załączenie do oferty wykazu wykonanych dostaw (lub wykonywanych, jeśli są trwające, a ich dotychczasowa częściowa realizacja potwierdza spełnienie minimalnego zakresu dostawy określonego przez Zamawiającego) wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu dostaw, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane należyciewg załącznika nr 4, oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonane.

*Spełnienie tego wymogu dotyczy jedynie oferentów składających ofertę w zakresie części II zamówienia.

5.       Zamawiający przewiduje, iż dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu.

6.       Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert oraz kryteriów oceny ofert opisanych w Zapytaniu, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. kompletu ważnych oświadczeń, a następnie wezwie do przedłożenia wymaganych Zapytaniem dokumentów.V.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.    Cena ofertowa ma charakter kosztorysowy i wynika z kalkulacji cenowej ilości i cen jednostkowych towarów przedstawionych w Ofercie Wykonawcy.

2.    Ceny jednostkowe towarów przedstawione w Ofercie Wykonawcy będą niezmienne przez cały okres ważności umowy

3.    Cenę oferty należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania.

4.    Wynagrodzenie Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie obowiązki niezbędne do realizacji dostawy, w szczególności podatek VAT, transport, ubezpieczenie oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy a niezbędne do wykonania zamówienia.

5.    W ofercie należy wskazaćcenębrutto realizacji całego zamówienia oraz ceny jednostkowebrutto za dany produkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku**.

**w innym przypadku nastąpi zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

6.    Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po zakończeniu realizacji dostawy tj. po protokolarnym odbiorze zamówienia bez zastrzeżeń oraz dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej, pod względem rachunkowym i formalnym, faktury, z zastrzeżeniem pkt. 6

7.    Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, uzależniony jest od terminu otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego
od Instytucji Zarządzającej w ramach realizowanego Projektu. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o przewidywanym terminie zapłaty.


8.    Szczegółowe warunki płatności zostały zawarte we Wzorze Umowy – Załącznik nr 5 do zapytania.

9.    Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.VI.      KRYTERIUM OCENY OFERTY

1.       Ocenie podlegają nieodrzucone oferty według kryterium:

1)      Cena – 90%,

2)      Skrócenie terminu realizacji - 10 %.

2.      Opis kryteriów:

1)      Cena:Oferty będą oceniane według wzoru:W1= (C min / C n) x 90,

gdzie:

W1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „Cena”,

C min- najniższa cena spośród badanych ofert,

C n- cena badanej oferty,

90- współczynnik wagi;

2)      Skrócenie terminu realizacji zamówienia (W2):

W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia” oferty będą oceniane w następujący sposób: za każdy dzień roboczy skrócenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyzna 2 pkt., przy założeniu, że maksymalna liczba dni roboczych możliwa do skrócenia wykonania zamówienia to 5 dni roboczych. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Wzoru oferty (Załącznik nr 2 do Zapytania). W przypadku, gdy Wykonawca w pkt. 3 Wzoru oferty skróci termin wykonania zamówienia o więcej niż 5 dni roboczych, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy czas do skrócenia, czyli 5 dni roboczych. W przypadku zaś, gdy Wykonawca pozostawi w pkt. 3 Wzoru oferty niewypełnione pole dotycząca skrócenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie skraca terminu wykonania zamówienia, i oferuje wykonanie zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym (w pkt. III ust. 17).

3.       Łączna liczba punktów na daną część zamówienia zostanie obliczona w oparciu o poniższy wzór:

W = W1 + W2

gdzie:

W – oznacza łączną liczbę punktów przyznaną ofercie

W1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” – max 90 pkt.,

W2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” – max 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na daną część zamówienia – 100 pkt.

4.       Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą łączna liczbą punktów według kryteriów określonych w pkt. 1.

5.       W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej łącznej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (w daną część zamówienia), Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

VII.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, albo też na wszystkie części zamówienia.

2.       Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim i czytelnie, wg wzoru druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania.

3.       Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w Zapytaniu.

4.       Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów - załączników, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.

5.       Proponowana cena winna być wyrażona w PLN, cyfrowo i słownie oraz winna obejmować całość zamówienia.

6.       Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

7.       Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt IV oraz pkt. VIII Zapytania ofertowego.

8.       Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki (wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.

9.       Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy – inna osoba niż określona we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – należy dołączyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

10.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres i opisanej następująco:„Oferta na dostawę narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz doposażenia szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gmin Bolesław: dotyczy Części ………………. Nie otwierać przed godziną 12:15 dnia 06.10.2017 r.”

 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres: Gmina Bolesław, Bolesław 68, 33-220Bolesław, Dziennik podawczy Urzędu Gminy, w terminie do dnia 06.10.2017 r. do godz. 12:00 zgodnie z formularzami, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.
 3. Oferty otrzymane po terminie ich składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.VIII.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1.       Wykonawca składa wraz z ofertą (wg. wzoru druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania) następujące dokumenty:

1)      Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - Załącznik nr 3 do Zapytania – w oryginale;

2)      Wykaz dostaw - Załącznik nr 4 do Zapytania – w oryginale;

3)      Dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie (w Załączniku nr 4) dostawy zostały wykonane należycie – tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonane w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

4)      Zaakceptowany wzór umowy - Załącznik nr 5 do Zapytania –wymóg porządkowy;

5)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6)      Właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy) - w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.IX.      OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2.    Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.

3.      Ze strony Zamawiającego do kontaktów został/a upoważniony/a: Rafał Nowak, adres e-mail: r.nowak@boleslaw.com.pl, nr. tel.: 695 389 786.

4.    Przed upływem terminu składania ofert, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Pytania powinny być składane na piśmie (pisemnie na adres Zamawiającego lub e-mailowo na adres wskazany w pkt. 3). Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.    Adres Zamawiającego do korespondencji jak wskazano w pkt. I Zapytania ofertowego.

6.    W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.X.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

2.       Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

3.       Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

4.       Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty, po terminie składania ofert, może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty, a następnie wycofanie się).

5.       Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

6.       Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

8.       Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów według kryterium oceny oferty.

9.       O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

10.   Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.   W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uplasowała się kolejnej pozycji rankingowej oceny ofert.

12.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1)      dokonania zmian treści niniejszego Zapytania ofertowego, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert; dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane w sposób w jaki było ogłoszone Zapytanie ofertowe i będą wiążące;

2)      wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń;

3)      dokonania poprawy oczywistych omyłek w treści oferty:

a)    oczywiste omyłki pisarskie,

b)   oczywiste omyłki rachunkowe,

c)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

4)      wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w sytuacji, gdy nie spełnia on warunków określonych w pkt. IV Zapytania ofertowego;

5)      odrzucenia oferty Wykonawcy obarczonej wadą niemożliwą do wyeliminowania przez Zamawiającego i uniemożliwiającą udzielenie zamówienia temu Wykonawcy;

6)      odstąpienia od wyboru oferty najkorzystniejszej;

7)      unieważnienie postępowania jeżeli:

a)    wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

b)   cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d)   postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Zamawiający zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie;

8)      dokonania innych zmian, jeśli będzie to niezbędne w celu ochrony interesu publicznego lub interesu Zamawiającego.Bolesław, dn. 26.09.2017 r.Wykaz załączników do niniejszego Zapytania:

1)      Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

2)      Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;

3)      Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych;

4)      Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw;

5)      Załącznik nr 5 – Wzór umowy.


Stopka Małopolska Planeta Wiedzy