Informacje bieżące

Zagłosuj na projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie ...– turystyka po Powiślu"

Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie... - turystyka po Powiślu” zakłada zorganizowanie 16 „spacerów” turystyczno - edukacyjnych o następującej tematyce:
1) Pałace i dwory wybranych rodów szlacheckich z Powiśla Dąbrowskiego
2) Śladami rodu Lubomirskich i Ligęzów
3) Dobra Konopków i „najpiękniejszy ogród w całej Galicyji”
4) Ofiary wojen - szlakiem działań wojennych na terenie powiatu dąbrowskiego
5) Społeczność żydowska na Powiślu
6) Wierni tradycji – sztuka ludowa na terenie powiatu dąbrowskiego
7) Szlakiem architektury drewnianej
8) Znani i mniej znani synowie i córki ziemi dąbrowskiej

Wycieczki zostaną poprowadzone przez profesjonalnego przewodnika. Uczestnicy wycieczek wezmą udział w zwiedzaniu obiektów, w prelekcjach tematycznych, warsztatach animatorskich, projekcjach filmowych. Prelekcje tematyczne i projekcje filmowe będą odbywały się w Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.
Uczestnicy wycieczek otrzymają widokówki z fotografiami ciekawych miejsc, obiektów i osób w regionie, foldery informacyjne o Powiślu Dąbrowskim oraz poczęstunek. Zadanie obejmuje również transport uczestników wycieczki. Każda wycieczka będzie zorganizowana dla cnm. 50 osób. Udział w wycieczce będzie możliwy na podstawie zgłoszenia do organizatora wyłonionego w drodze konkursu.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie Powiatu Dąbrowskiego:

http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/7535/zaglosuj-na-projekt-cudze-chwalicie-swego-nie-znacie-turystka-po-powislu.html

O tym czy projekt zostanie zrealizowany zadecydują mieszkańcy Powiśla.
Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zostaną przeznaczone tylko te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym subregionie (na subregion tarnowski obejmujący miasto Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, bocheński, brzeski
i tarnowski przypada 1 330 000 zł – o środki te ubiega się aż 32 projekty). Dlatego każdy oddany głos jest bardzo ważny!
 

JAK GŁOSOWAĆ?

Subregion tarnowski. Nazwa zadania: „Cudze chwalicie, swego nie znacie … - turystyka po Powiślu”

Kod zadania: TAR06


Na projekt mogą głosować tylko mieszkańcy subregionu tarnowskiego, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.
Głosować można tylko w dniach 25 września – 13 października 2017 r. wybierając wyłącznie jeden z trzech sposobów:
a)    osobiście poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny znajdujących się w wyznaczonych urzędach
Karty doręczone do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej zostaną przekazane do UMWM w Krakowie – Agenda Zamiejscowa w Tarnowie;

b)    elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl - zakładka: GŁOSOWANIE

Bezpośredni link do strony:

https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

Oddanie głosu na projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie... - turystyka po Powiślu” zajmie Państwu maksymalnie 60 sekund!


c)    korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Agend Zamiejscowych w: Oświęcimiu (ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21, 32-600 Oświęcim), Tarnowie
(al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów).

Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a także własnoręczne podpisanie obydwu zawartych na karcie do głosowania oświadczeń, tj. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

WAŻNE: Głos można oddać tylko raz! W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania (na ten sam projekt lub na różne projekty) lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania (np. głosując osobiście i elektronicznie), wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.