Informacje urzędowe

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dot. Dostawy doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gminy Boles

                                                                                                                                                                                                      
fhfhfhfhhhf
Bolesław, dn. 13.10.2017 r.   

                                          INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA                        


na „Dostawę doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gmin Bolesław”prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności, ze względu na szacunkową wartość zamówienia przekraczającą 50.000,00 PLN netto, zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.5.2. Zasada konkurencyjności, na podstawie norm zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., zwanych dalej „Wytycznymi” oraz aktualnego na dzień wszczęcia procedury Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Podręcznikiem”, w ramach projektu pn. „Małopolska Planeta Wiedzy” (nr projektu: RPMP.10.01.03-12-0360/16), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie Rozdziału X pkt. 9 zapytania ofertowego, zwanego dalej „zapytaniem”, Zamawiający – Gmina Bolesław, Bolesław 68, 33-220Bolesław, zwana dalej „Zamawiającym” – informuje o wyniku przedmiotowego postępowania:Część I:

1.       Złożonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofertę.

2.       Ceny złożonych ofert:

1)      Oferta z najniższą ceną: 26 924,52 PLN netto,

2)      Oferta z najwyższą ceną: 26 924,52 PLN netto.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy


Cena oferty

brutto [PLN]

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1

Tesora Marzena Paczyńska

Ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Bielsko-Biała

26 924,52

o 0 dni

(do 12 dni kalendarzowych)

3.       Potwierdzenie spełnienia warunków: brak powiązań osobowych i kapitałowych.

4.       Informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnianie danego kryterium: szczegółowy opis zawiera pkt. VI zapytania ofertowego.

5.       Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt. IV zapytania ofertowego Zamawiający dokonał oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert oraz kryteriów oceny ofert opisanych w zapytaniu. Ponadto Zamawiający nie badał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, ze względu na unieważnienie postępowania (uzasadnienie w pkt. 7 dla części I).

6.       Zestawienie oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy


Ilość pkt. w kryterium „Cena” (90 %)

Ilość pkt. w kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” (10%)

RAZEM

1

Tesora Marzena Paczyńska

Ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Bielsko-Biała

90,00

0

90,00

7.       Informacja o unieważnieniu postępowania: na podstawie pkt. X ppkt. 12 pkt. 7) zapytania ofertowego Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w zakresie części I ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższykwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część II:

1.       Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofertę.

2.       Ceny złożonych ofert:

3)      Oferta z najniższą ceną: 50 820,00 PLN brutto,

4)      Oferta z najwyższą ceną: 54 500,00 PLN brutto.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy


Cena oferty

brutto [PLN]

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1

KSERKOM

TOMASZ ZMARZŁY

ul. Romanowicza 32

33-100 Tarnów

50 820,00

o 5 dni

(realizacja zamówienia

do 7 dni kalendarzowych)

2

F.H.U. QVADRO

Toczek Mariusz

Ul. Świętego Brata Chmielowskiego 54

33-200 Dąbrowa Tarnowska

54 500,00

Brak informacji

3.        Potwierdzenie spełnienia warunków: brak powiązań osobowych i kapitałowych.

4.        Informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnianie danego kryterium: szczegółowy opis zawiera pkt. VI Zapytania ofertowego.

5.        Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt. IV zapytania ofertowego Zamawiający dokonał oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert oraz kryteriów oceny ofert opisanych w zapytaniu. Ponadto Zamawiający nie badał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, ze względu na unieważnienie postępowania (uzasadnienie w pkt. 7 poniżej w części II).

6.        Zestawienie oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy


Ilość pkt. w kryterium „Cena” (90 %)

Ilość pkt. w kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” (10%)

RAZEM

1

KSERKOM

TOMASZ ZMARZŁY

ul. Romanowicza 32

33-100 Tarnów

90,00

10,00

100,00

2

F.H.U. QVADRO

Toczek Mariusz

Ul. Świętego Brata Chmielowskiego 54

33-200 Dąbrowa Tarnowska

83,92

0,00

83,92

7.        Informacja o unieważnieniu postepowania: na podstawie pkt. X ppkt. 12 pkt. 7) zapytania ofertowego Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w zakresie części II ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższykwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                                                                                         

Otrzymują:

1.       Wykonawcy, którzy złożyli oferty,

2.       https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl,

3.       strona internetowa Zamawiającego: www.boleslaw.com.pl,

4.       a/a.

gfgffgfgfgf