Informacje urzędowe

Zwrot podatku akcyzowego

20180126akcyzaWszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Bolesław, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 lutego - 28 lutego 2018 r. Wnioski, należy wypełnić starannie i czytelnie podając: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP lub PESEL, numer dowodu osobistego, wykazując powierzchnię użytków rolnych położonych na terenie Gminy Bolesław, a jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów rolnych – konieczna jest pisemna zgoda pozostałych współposiadaczy (punkt VIII wniosku).
Warto również w punkcie VII podać numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata zwrotu podatku. Wniosek bezwzględnie musi być czytelnie podpisany i opatrzony datą jego wypełnienia. Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2017 r. – 31 stycznia 2018 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 1 – 28 lutego 2018 r. w pokoju nr. 2 Urzędu Gminy Bolesław w godzinach pracy urzędu.
Wnioski dostępne są w serwisie internetowym Gminy Bolesław, a także w budynku Urzędu Gminy.

Przypominamy, że:
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2018 roku – 1,00 zł.
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86,00 zł.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi najpóźniej do 30 kwietniu br.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bolesław w pokoju nr 2 lub pod nr telefonu 14 64 15 018 wew. 23.

Druk wniosku.