Start

Absolutorium dla Wójta Gminy

W dniu 21 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się posiedzenie Rady Gminy. Głównym punktem posiedzenia było udzielenie Wójtowi Gminy Bolesław Panu Kazimierzowi Olearyczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. Uchwała została podjęta większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Radni wręczyli Panu Wójtowi kwiaty i złożyli gratulacje.
Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za docenienie jego pracy oraz skierował podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do wykonania budżetu.

Galeria