Informacje urzędowe

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu w oparciu o  art 29 ust. 1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. Z 10.03.2015 poz. 332) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Rodzinę wpierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udziałem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swą kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  • istnieje problem alkoholowy
  • nie ma stałego źródła utrzymania
  • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi
  • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
  • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
  • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  • występują zaburzenia lub choroba psychiczna