Informacje bieżące

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2019

111111

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” działająca na terenie gmin:  Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno  

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych


w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.   Termin naboru wniosków: 07.11.2019 r. – 21.11.2019 r.  

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00  do 18:00, wtorek - piątek  od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa  21 listopada 2019 roku o godzinie 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć  na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.  

Forma wsparcia:  Ryczałt – premia.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.


Warunki udzielenia wsparcia:  Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:  Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:  Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr 1/2019 wynosi ogółem 490 000 PLN (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy)

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:  Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”.  
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania - ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek od 11:15 do 19:15,  wtorek - piątek  od 7:15 do 15:15. oraz pod numerem  tel. 41/ 35 29 077.
Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi Regulamin naboru nr 1/2019 wraz  z załącznikami.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz