Informacje urzędowe

Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych, w związku z powyższym zachodzi konieczność wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Tarnowie i podległych mu sądów rejonowych na lata 2016-2019.

Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133) ustaliło następujące ilości ławników wybieranych do orzekania przez Radę Gminy w Bolesławiu:
1) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej: 1 osoba.

Stosownie do art. 161 § 1 uprawnione podmioty tj. prezesi właściwych sądów,stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, mogą dokonać zgłoszenia kandydatów na ławników osoby spełniające wymogi

art. 158 § 1 w/w ustawy. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. nr 121, poz. 693),
do której dołącza się następujące dokumenty:

– informację o kandydacie z KRK,

– oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),

– dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
(Dz. U. poz. 212).

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

– imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 usp).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestr Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 usp).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie (art. 162 § 7 i § 8 usp).

Zgłoszeń należy dokonywać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu (Biuro Rady) w terminie do 30 czerwca 2015r.

KALENDARZ WYBORCZY:

- do 30 czerwca 2015 r uprawnione podmioty mogą składać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 usp),

- najpóźniej w październiku 2015 r odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 usp),

- do dnia 31 października 2015 r rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami o których mowa w art. 162 § 2-4 usp (art. 164 § 1 usp),

- do dnia 31 grudnia 2015 r prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie
o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczeni do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 usp).