Informacje urzędowe

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

495px POL gmina Bolesław powiat dąbrowski COA.svgWójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 3 lutego do 2 marca 2020 r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bolesław pok. nr 2.
Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2019r.
  • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia wraz z numerami działek.
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2019 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie o dzierżawie użytków

Oświadczenie o pomocy publicznej i PKD gospodarstwa

Oświadczenie RODO