Informacje urzędowe

Trwa nabór wniosków na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Bolesław

Urząd Gminy w Bolesławiu informuje, że do dnia 15 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych       na terenie gminy Bolesław. Dochód rodziny ucznia nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę (dochód za m-c sierpień 2019 r).
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego można pobrać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pok. Nr. 1 Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pok. Nr 1

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - WYŻSZE STAWKI, NOWE WNIOSKI

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 1 sierpnia do 2 września 2019 r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bolesław pok. nr 2.

>> Czytaj więcej: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - WYŻSZE...

Absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław

W dniu 27 czerwca 2019r. w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się posiedzenie Rady Gminy którego najważniejszym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesław Kazimierzowi Olearczykowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Uchwała została podjeta większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących się.