Informacje urzędowe

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie realizował pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram Caritas Archidiecezji Krakowskiej .
Z tej pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Bolesław, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 1028zł zł miesięcznie, oraz osoby samotnie gospodarujące których dochód miesięczny jest mniejszy niż 1268 zł.(Dochody netto rodziny za miesiąc styczeń 2018r.)

>> Czytaj więcej: Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy...

Zwrot podatku akcyzowego

20180126akcyzaWszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Bolesław, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 lutego - 28 lutego 2018 r. Wnioski, należy wypełnić starannie i czytelnie podając: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP lub PESEL, numer dowodu osobistego, wykazując powierzchnię użytków rolnych położonych na terenie Gminy Bolesław, a jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów rolnych – konieczna jest pisemna zgoda pozostałych współposiadaczy (punkt VIII wniosku).

>> Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego