Informacje urzędowe

Zwrot podatku akcyzowego

20180126akcyzaWszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Bolesław, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 lutego - 28 lutego 2018 r. Wnioski, należy wypełnić starannie i czytelnie podając: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP lub PESEL, numer dowodu osobistego, wykazując powierzchnię użytków rolnych położonych na terenie Gminy Bolesław, a jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów rolnych – konieczna jest pisemna zgoda pozostałych współposiadaczy (punkt VIII wniosku).

>> Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego

ostatnie posiedzenie Rady Gminy w Bolesławiu w 2017 roku

IMG 5195W dniu wczorajszym tj. 28 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy w Bolesławiu w 2017 roku. Głównym tematem sesji było podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Bolesław na 2018 rok. Uchwała została podjęta większością głosów (11 "za", 3 "wstrzymujące się"). Uchwalony budżet na 2018 rok zabezpiecza w pełni bieżące funkcjonowanie gminy, placówek oświatowych, opieki społecznej, utrzymanie dróg.

Po zakończeniu obrad Wójt Gminy Kazimierz Olearczyk i Przewodniczący Rady Gminy Michał Ząbek złożyli zebranym życzenia noworoczne.

Galeria