Informacje bieżące

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

herb boleslawW dniu 29.07.2016 r Gmina Bolesław otrzymała promesę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie w 2016 r usuwania skutków klęsk żywiołowych które miały miejsce w latach poprzednich dla następujących zadań:

1. Odbudowa drogi gminnej nr 180458-K (4311066) w miejscowości Podlipie.

2. Odbudowa drogi gminnej nr 180541-K (431099) w miejscowości Kanna.

3. Remont drogi gminnej nr 180477-K (4311012) w miejscowości Tonia.

4. Remont drogi gminnej nr 4311090 w miejscowości Kanna.

Wysokość dotacji wynosić będzie 350 000 zł.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Gmina Bolesław, pow. dąbrowski na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk.

Ogłoszenie - pobierz.

„Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (...)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

>> Czytaj więcej: „Niepełnosprawny pracownik 30+ -...