Realizowane programy

Budowa Zespołu Boisk Sportowych w Bolesławiu w Ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (Boisko Piłkarskie oraz Boisko Wielofunkcyjne Wraz z Zapleczem Sanitarno – Szatniowym i Infrastrukturą Towarzyszącą)

Celem Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z opracowaną w 2007 roku Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do Roku 2015 jest między innymi zapewnienie w każdej gminie podstawowej infrastruktury sportowej dla prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, a także poprawa stanu ogólnodostępnej bazy sportowej w zakresie boisk sportowych o różnych funkcjach, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.
Wiosną 2010 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego, na której realizację zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2010 roku została również wykonana dokumentacja projektowa budowy zespołu boisk sportowych wraz zapleczem. W wyniku powodzi, jaka miała miejsce na terenie gminy w 2010 roku Gmina Bolesław została zmuszona do rezygnacji z budowy i przesunięcia terminu jej realizacji, gdyż środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania „Moje boisko – Orlik 2012” zostały przekazane na cele powodziowe.
W 2011 roku uzyskano pozwolenie na budowę kompleksu sportowego. W 2012 r. Gmina Bolesław ponownie wystąpiła z wnioskami o przyznanie dotacji. Pozytywna weryfikacja wniosków odniosła skutek w postaci podpisanych umów. Na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego została zawarta umowa z Województwem Małopolskim w dniu 14 sierpnia 2012 r. na kwotę do 333.000 złotych. Umowę na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa zawarto w dniu 6 września 2012 r. na kwotę 427.000 złotych, co stanowiło 46,92 % kosztów kwalifikowanych. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę P.P.H.U. „TRANS – ART” z Bobrownik Wielkich, z którym zawarto umowę w dniu 14 czerwca 2012 r. Prace budowlane zakończono 15 września 2012 r. Dzięki realizacji projektu zostało utworzone nowe miejsce pracy.

Całość inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012” wyniosła 910.000 zł, z czego:

  • budżet państwa – 427.000 zł,
  • Województwo Małopolskie – 300.187,60 zł,
  • środki własne Gminy Bolesław – 182.812,40 zł, (156.675,19 zł roboty budowlane + 26.137,21 zł koszty operacyjne tj. dokumentacja, nadzór inwestorski).
Kompleks sportowy składa się z boiska trawiastego do piłki nożnej, boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego do piłki siatkowej, koszykowej i tenisa oraz zaplecza sanitarno – szatniowego (dwa budynki kontenerowe).
Uroczystego otwarcia kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” dokonano 10 grudnia 2012 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego: V-ce Marszałek Wojciech Kozak i radny Bolesław Łączyński, V-ce Wojewoda Małopolski Andrzej Harężlak oraz gospodarze samorządów z powiatu dąbrowskiego i społeczność gminy Bolesław. Po symbolicznym przecięciu wstęgi poświęcenia kompleksu sportowego dokonał ks. Józef Radłowski, proboszcz parafii w Bolesławiu.
„Moje boisko – Orlik 2012” jest kolejnym projektem, którego realizacja podnosi atrakcyjność naszego terenu. Obiekt znajduje się w centrum Bolesławia, na terenie Zespołu Szkół w Bolesławiu. „Orlik” jest ogólnodostępny, gdzie popularyzowany jest aktywny styl życia poprzez sport i rekreację, a także promowane jest uprawianie sportu i rozwój fizyczny pod okiem instruktora – animatora.
Zajęcia na obiekcie sportowym „Orlik” w Bolesławiu prowadzone są przez zatrudnionych animatorów sportu w godzinach popołudniowych według ustalonych harmonogramów, z którymi zapoznać się można na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy obiekcie. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.