Informacje bieżące

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWIU W SPRAWIE PROGRAMU„RODZINA 500+"

500

Od kiedy można składać wnioski:

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie  złożony w okresie od 1 kwietnia  do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca br. świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym  złożono wniosek.

Gdzie można pobrać wniosek:

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać  od 21  marca 2016 r. w siedzibie GOPS w  Bolesławiu.
Oraz klikając w poniższy link:

- Wniosek wraz z załącznikami

Gdzie można składać wnioski:

Wnioski można składać  osobiście, w siedzibie GOPS w  Bolesławiu  od 1 kwietnia br. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej  za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia,   ePUAP oraz wybranych  systemów bankowych.

Komu przysługuje świadczenie tzw. 500+ na „pierwsze dziecko”:

Świadczenie  500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, w którym  dochód nie przekracza kwoty  800 zł na osobę w rodzinie,lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W obecnym  okresie świadczeniowym  pod uwagę  brane  są  dochody osiągnięte za rok 2014 (pomniejszone o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne), oraz dochody nieopodatkowane  np. dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód z 1 ha przel. wynosi 208,83 zł) zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty, diety, dochody z wynajmu  i inne wymienione w ustawie.

Kto wchodzi w skład rodziny:

W skład rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców dzieci, oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu rodziny dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności).

W przypadku  gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymujących świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym, a wtedy obowiązuje próg dochodowy (przy czym dziecko 18–letnie nadal może zaliczać się do składu rodziny)

Co należy dołączyć do wniosku:

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy  złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.
W przypadku ubieganie się o świadczenie na pierwsze dziecko należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi  załącznikami.  Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego ani  z ZUS – zostaną one zweryfikowane  elektronicznie  przez GOPS.  Ważne: jeżeli w 2014, 2015  i 2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (tj. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego i inne wymienione w ustawie) , należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu)
Uwaga: złożenie wniosku w kwietniu br. nie gwarantuje, iż wypłata świadczenia nastąpi również w kwietniu. Wnioski złożone w okresie kwiecień – czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bolesławiu,  lub pod nr telefonu: 14  641 5018  wew.25

1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214)

2. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195).