Realizowane programy

Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu, dz. nr 590 Bolesław168, 33-220 Bolesław

Zadanie polegało na wykonaniu robót o charakterze remontowo- budowlanym, mających na celu poprawę stanu technicznego budynku, oszczędność energii cieplnej oraz obniżenie kosztów ogrzewania. Zakres rzeczowy operacji obejmował termomodernizację ścian zewnętrznych z wykończeniem elewacji tynkiem cienkowarstwowym, docieplenie stropów nad najwyższą kondygnacją wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę kotła gazowego na gazowy kondensacyjny.  Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo- Budowlany „KRAKBUD”, z którym została zawarta umowa, zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia prac upłynął 30.06.2015 r. Całkowita wartość zadania wynosiła 132 065 zł.. Inwestycja została współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w formie pożyczki i dotacji w następujących kwotach:

-pożyczka- 43 221 zł

-dotacja- 41 859 zł

Pozostała część została finansowana ze  środków własnych w kwocie 46 985 zł.

SDC10673

SDC10675