Realizowane programy

„Małopolska Planeta Wiedzy”

                                          fhfhfhfhhhf

Projekt „Małopolska Planeta Wiedzy”

W ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Gmina Uście Gorlickie wraz z partnerami: Gminą Bolesław oraz ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego realizuje projekt pn. „Małopolska Planeta Wiedzy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.Okres realizacji projektu: 01.07.2017r. – 30.06.2018r.Całkowita wartość projektu wynosi 931 732,88 PLN, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 884 910,08 PLN.Grupę docelową stanowi 287 uczniów uczących się w 2 szkołach podstawowych i 2 szkołach podstawowych z klasami gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Uście Gorlickie i Gminy Bolesław oraz 71 nauczycieli realizujących to kształcenie. Z terenu Gminy Uście Gorlickie, projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej z klasami gimnazjum w Uściu Gorlicki, Szkole Podstawowej z klasami gimnazjum w Brunarach, Szkole Podstawowej w Wysowej-Zdroju.Głównym celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących zadań:

  • przygotowanie nauczycieli przedmiotów ogólnych do realizacji zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, przygotowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do realizacji zajęć metodą eksperymentalną i doświadczeń,
  • doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK,
  • wyposażenie pracowni przyrodniczych w pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach zajęć prowadzonych metodą eksperymentu,
  • realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (matematycznych, TIK) oraz zajęć metodą eksperymentu i doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych.
LIDER:

Gmina Uście Gorlickie
38-315 Uście Gorlickie 80

Centrum Usług Oświatowych
38-315 Uście Gorlickie 267

PARTNER:

Gmina Bolesław
33-220 Bolesław 68

PARTNER:

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 1 A
35-242 Rzeszów