Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,  

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.

W związku z powyższym w zakładce pn. "Klauzula informacyjna RODO", znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy w Bolesławiu (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.


Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Boleslawiu

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Boleslawiu („Urząd”) z siedzibą w Bolesławiu, 33-220 Bolesław 68.


Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@boleslaw.com.pl

Dane inspektora ochrony danych: Agata Janiszewska-Skowron

Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Bolesław, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Bolesław, jej organy i Urząd, a wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Bolesław, jej organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),, w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej Urzędu, w tym utrzymania infrastruk­tury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp.
W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powy­żej dane te mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonują­cych w imieniu i na rzecz Urzędu pośrednictwo w czynnościach Urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami Urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Urzędu.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobo­wych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO)m a także do prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO), tj. do otrzymania od Administratora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane również przesłać innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Urząd Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Urzędu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Urząd przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Urzędowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować się z Urzędem pisząc na adres: boleslaw_t@zgwrp.org.pl lub z powołanym przez niego inspektorem ochrony danych poczty elektronicznej pisząc na adres: iod@boleslaw.com.pl

Informuję ponadto, że przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd przez okres realizacji celów w zakresie, których Urząd ten dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń lub obrony przedni nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA

e-płatności

W związku z realizacją wymogów z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), informuję, że:


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:


Urząd Gminy w Bolesławiu, 33-220 Bolesław 68.

Minister ds. informatyzacji

BGK

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Urząd proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@boleslaw.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy oraz art. 6 ust 1 lit f RODO uzasadniony interes prawny Administratora

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające, z którymi Urząd zawarł umowy lub porozumienie na
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi
w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.


6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem koniecznym, związanym z realizacją umowy o płatnościach mobilnych.


7. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana
danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy,


c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,


d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.


8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.


9. Pani/a dane osobowe zostały przekazane Urzędowi przez Ministerstwo ds. informatyzacji oraz przez podmioty bankowe realizujące usługę płatności mobilnej.