Spis rolny 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

PSR2020 plakat rachmistrz 1Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728). Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1)        pełnoletnich;
2)       zamieszkałych na terenie danej gminy;
3)       posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4)       posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5)       które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne
          przestępstwo skarbowe.


Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Bolesław jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Bolesław jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Bolesław.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Bolesław
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie - obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
5. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
- Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego;
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30), w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Bolesław. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Bolesław, 33-220 Bolesław 68

8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pani Kinga Cygan lub  Pani Małgorzata Dymon, tel. 14 6415018 w. 22, 23

- Zgłoszenie kandydata

- Oświadczenie o niekaralności

PSR2020 plakat rachmistrz 2