Realizowane programy

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Pawłów dla gminy Bolesław”

Logo UE PSZOK zm

Gmina Bolesław w dniu 11.01.2019 r. podpisała z Województwem Małopolskim umowę nr RPMP.05.02.02-12-0171/18-00 i jest Beneficjentem projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Pawłów dla gminy Bolesław” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w miejscowości Pawłów, na terenie czynnej oczyszczalni ścieków powstanie istotne ogniwo w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Bolesław.

Przywożone odpady będą przyjmowane, odpowiednio segregowane i ewidencjonowane. W ich dokładnym ewidencjonowaniu pomoże przewidziana waga samochodowa. Najbardziej eksponowanym, widocznym elementem inwestycji będzie wiata magazynowa w której obrębie w wydzielonych boksach, pojemnikach i kontenerach będą deponowane odpady.

Planuje się selektywnie zbieranie 14 frakcji/gatunków odpadów w układzie:

1 - papier i tektura

2 - szkło

3 - tworzywa sztuczne

4 - odpady zielone

5 - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

6 - frakcja poniżej 10mm, w tym popioły

7 - odzież i tekstylia.

8 - przeterminowane leki, chemikalia (odpady niebezpieczne)

9 - zużyte baterie, akumulatory (odpady niebezpieczne)

10 - odpady wielkogabarytowe, w tym meble

11 - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

12 - zużyte opony

13 - świetlówki

14 - zużyte tonery drukarek domowych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowie będzie obiektem kompleksowym. Beneficjent zaplanował, że w obiekcie będzie także miejsce przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów dla ich ponownej eksploatacji przez innych użytkowników oraz punkt napraw umożliwiający przygotowanie niektórych odpadów do ponownego użycia.

W efekcie uruchomienia PSZOK selektywnym zbieraniem odpadów objętych zostanie 2 692 mieszkańców gminy Bolesław.

Koszty całkowite projektu wynoszą 805 440,90 zł z czego 100% jest kwalifikowane. Dotacja, pochodząca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 684 624,76 zł. Pozostałą część tj. 120 816,14 zł finansuje z własnego budżetu gmina Bolesław.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to 30.11.2020 r.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

20200923 095752

IMG 2597

pszok