Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Urząd Gminy w Bolesławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.boleslaw.com.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.boleslaw.com.pl


Dane teleadresowe jednostki:


Urząd Gminy w Bolesławiu

Bolesław 68

33-220 Bolesław

tel. 146415018

fax. 146415036

e-mail: boleslaw_t@zgwrp.org.pl

NIP 871-12-20-208

REGON 000532205

ePUAP j14j4j0bxs

Dane do wystawiania faktury:

Nabywca:

Gmina Bolesław

Bolesław 68

33-220 Bolesław

NIP: 871-17-70-280

Odbiorca/Płatnik:

Urząd Gminy Bolesław

Bolesław 68

33-220 Bolesław

Nr rachunku bankowego:

09 8589 0006 0070 0000 0013 0006

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-29

Strona podmiotowa www.boleslaw.com.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie www.boleslaw.com.pl , w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

Strona podmiotowa www.boleslaw.com.pl posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Bolesławiu.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

Rafał Smolicha
e-mail: r.smolicha@boleslaw.com.pl
Tel: 146415018 wew. 21

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej

Stanisław Puła

e-mail: s.pula@boleslaw.com.pl

tel. 146415018 wew.22


Dostępność architektoniczna:

Siedziba Urzędu Gminy Bolesław spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz brak zainstalowanego wideo tłumacza, który umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.Kontakt:

Urząd Gminy Bolesław
Bolesław 68
33-220 Bolesław

Tel. 14 6415018

e-mail: boleslaw_t@zgwrp.org.pl