Realizowane programy

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

INFORMACJA OGÓLNA

Beneficjentem projektu jest Gmina Bolesław (pow. dąbrowski) - Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.
Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”
Całkowita wartość Projektu wynosi: 68 991 097,56 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 36 156 392,49 PL.
Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpi poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem następujących ilości instalacji OZE:
- 2395 instalacji fotowoltaicznych
- 969 instalacji kolektorów,
- 156 pomp ciepła na cele CWU,
- 171 pomp ciepła na cele CWU i CO
- 105 kotłów kotłów opalanych biomasą w postaci pellet.

Projekt przyczyni się do spełnienia zobowiązań traktatowych państwa polskiego zawartych w pakiecie klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej z 11.12.2008 roku oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dokument zobowiązuje Polskę do zapewnienia udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w 2020 roku na poziomie 15%.
Zrealizowanie projektu przyniesie oprócz celu bezpośredniego również długofalowe społeczno-gospodarcze oddziaływanie. Zakres rzeczowy projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców Gmin objętych projektem (a także z uwagi na przestrzenne oddziaływanie projektu Gmin z nimi sąsiadujących) oraz do poprawy stanu środowiska, w którym żyją. Podjęcie działań założonych w Projekcie umożliwi w szerokim znaczeniu racjonalnie kształtować środowisko i gospodarować jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym. Wytwarzając dane ilości energii ze źródeł odnawialnych przyczyniamy się do proporcjonalnego zmniejszenia emisji szkodliwych gazów, które musiałyby być wytworzone w procesie produkcji tej ilości energii.

W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie efekt ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń CO2 (emisji uniknionej) w ilości 12180,634 ton równoważnika CO2/rok. Zwiększenie udziału energii z OZE będzie z kolei miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne regionu przez dywersyfikację źródeł energii i częściowe uniezależnienie gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej od konwencjonalnych źródeł energii.

Osiągniecie korzyści społecznych, ekonomicznych, a także ekologicznych możliwe będzie poprzez realizację celów ogólnych:
-poprawa jakości powietrza w województwie małopolskim
-poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin objętych projektem
-obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej (co w dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost zdolności inwestycyjnych)
-obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków
-redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2. Wpływa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia, kraju,
- wzrost świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania OZE.
-zmniejszenie kosztów funkcjonowania budynków użyteczności publicznej dzięki czemu będą tańsze w użytkowaniu co doprowadzi do zwiększenia ich dostępności
Realizacja projektu oprócz aspektów środowiskowych wpłynie pozytywnie na kwestie gospodarcze regionu.

Realizacja celu bezpośredniego umożliwi osiągnięcie wskaźników projektu takich jak:
Wskaźniki produktu:
-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2395 szt
-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1401 szt.
-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 12,288 MWe
-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 8,895 MWt

KOORDYNATOR PROJEKTU W GMINIE BOLESŁAW: KINGA CYGAN

Urząd Gminy w Bolesławiu

33-220 Bolesław 68

I piętro, pokój nr 3

tel. 14 6415001, 14 6415018 wew. 22

e-mail: k.cygan@boleslaw.com.pl

AKTUALNOŚCI