Informacje urzędowe

Od 6 września będą przyjmowane wnioski rolników którzy ponieśli starty w wyniku powodzi

Wójt Gminy Bolesław informuje że od (poniedziałku 6 września do piątku 10 września) będą przyjmowane w Urzędzie Gminy wnioski rolników którzy ponieśli starty w wyniku powodzi. Wnioski powinny być kompletne i wypełnione zgodnie z wnioskiem o płatności złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Druki wniosków można odebrać osobiście z Urzędu Gminy w Bolesławiu lub pobrać ze strony internetowej Gminy.

Do wniosków o oszacowanie strat należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),
- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),
- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021 r. Wnioski niekompletne i złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Druki do pobrania:

  • Załącznik nr I- wniosek producenta rolnego (pobierz)
  • Załącznik nr I.2-I.9- załącznik do wniosku producenta rolnego (pobierz)
  • Załącznik nr I.1A i B-zbiorcze zestawienie z kilku gmin (pobierz)