Informacje bieżące

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Opublikowano: wtorek 09-11-21 | 12:06
Rafał Smolicha
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 20.10.2021 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.boleslaw.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesław.
W okresie od 20.10.2021 r. do 04.11.2021 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie, na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Bolesław nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu.
W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Bolesław celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.