CZYSTE POWIETRZE

Ogłoszenie

miniatura dach z panelami fvUrząd Gminy w Bolesławiu informuje, że na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2021 poz. 610 z póżn.zm) zwaną dalej ustawą o „oze” istnieje możliwość objęcia „systemem opustowym na dotychczasowych zasadach” dodatkowej grupy właścicieli gospodarstw domowych zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych.
Właścicieli nieruchomości zainteresowanych zawarciem wymaganej prawem umowy dającej możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej na dotychczasowych, korzystniejszych zasadach oraz dającej możliwość skorzystania z dofinansowania zapraszamy do Urzędu Gminy w Bolesławiu w celu złożenia deklaracji udziału w projekcie najpóźniej do dnia 31 marca 2022 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nrtel. 14 641-50-18 wew. 25
 

Art.4.[Rozliczenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta-dotychczasowe zasady ]

1.      Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

1)    większejniż10kW-w stosunku ilościowym 1 do 0,7;

2)    niewiększejniż10kW-w stosunku ilościowym1 do 0,8.

Art.4d.[Dalsze stosowanie systemu opustów dla prosumentów]
2.   Zrozliczeń, o których mowa w art.4ust.1,korzysta prosument energii odnawialnej ,którego mikro instalacja została przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej:
3)    po 31 marca 2022 r. na podstawie kompletnego i poprawnego zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4 ustawy - Prawo energetyczne, złożonego w terminie do 31 grudnia 2023r.,w przypadku gdy prosument ten w terminie do 31 marca 2022r. zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikro instalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c tej ustawy, z uwzględnieniem ust. 6.


Jednocześnie informujemy się że w przypadku ogłoszenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboruwniosków o dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł energii w domachmieszkalnych, istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania unijnego na montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych i pomp ciepła -w ramach projektu parasolowego.