CZYSTE POWIETRZE

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane są w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Bolesławiu.Wymagane dokumenty:

• wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

• faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.,

• załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis

• w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca 2021r.

• w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia wraz z numerami działek.

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: (110,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (40* średnia roczna liczba DJP w 2021 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2022 roku – 110 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2022 roku – 1,00 złDruki do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie o dzierżawie użytków

Oświadczenie o pomocy publicznej i PKD gospodarstwa

Oświadczenie RODO


https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw1,a,322742,zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej.html