Liczba złożonych wniosków

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Efekty programu na terenie Gminy Bolesław wg stanu na dzień 30.09.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                    66

Liczba zawartych umów o dofinansowanie                         48

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                          23

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji                     759 822,23 zł

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1