Zrealizowane przedsięwzięcia

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Efekty programu na terenie Gminy Bolesław wg stanu na dzień 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                             87

Liczba zawartych umów o dofinansowanie                                 64

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                   31

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji                    1 184 141,20 zł

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1