Zrealizowane przedsięwzięcia

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Efekty programu na terenie Gminy Bolesław wg stanu na dzień 30.09.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                             66

Liczba zawartych umów o dofinansowanie                                  48

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                    23

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji                     759 822,23 zł

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1