Kwota wypłaconych dotacji

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Efekty programu na terenie Gminy Bolesław wg stanu na dzień 30.06.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                             66

Liczba zawartych umów o dofinansowanie                                 48

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                          23

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji          759 822,23 zł

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1