Ochrona zabytków

BADANIE ANKIETOWE NA ETAPIE DIAGNOZY SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARZCEJ I PRZESTRZENNEJ GMINY BOLESŁAW NA POTRZEBY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY BOLESŁAW DO ROKU 2030

Strategia Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Gminy Bolesław przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Bolesław. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy Bolesław i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.
Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.06.2023 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Bolesław. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (adres IP) jest: sixpoints - Jędrzej Koronowicz z siedzibą
w Gdańsku, ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041 Gdańsk, NIP 5842612410
(dalej „Administrator”).
2. Jako Użytkownik, może Pani/Pan korzystać z Serwisu (interankiety) w sposób niewymagający założenia Konta, wówczas, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, przetwarzamy dane dotyczące aktywności w Serwisie interankiety (w szczególności pod adresem www.interankiety.pl.).
3. Przetwarzamy dane do celów związanych z opisanymi poniżej prawnie uzasadnionymi interesami interankiety, z uwagi na rodzaj powiązań między nami a Użytkownikami: dla celów analitycznych, dla celów dochodzenia roszczeń, dla celu odpowiedzi na zapytania, w celu badania satysfakcji Klientów i Użytkowników, w celach przeciwdziałania nadużyciom, do wysyłania wiadomości marketingowych.
4. Administrator przekazuje Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: • Podmioty przetwarzające:
Korzystamy z dostawców, którzy działają wyłącznie na nasze polecenie, jako podmioty przetwarzające Dane Osobowe na naszą rzecz. Świadczą oni dla nas m.in. usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Usłudze lub Serwisie, do analizy ruchu w Serwisie i do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
• Inni administratorzy
Współpracujemy też z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystamy w nich w celu prowadzenia kampanii remarketingowych oraz aby prowadzić badania statystyczne.
5. Firma InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 78, 25–501 Kielce NIP 9592001439 jako Klient Serwisu interankiety posiada dostęp do Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu IP w zapisie szesnastkowym. Firma InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych, nie przekazuje ich osobom trzecim, w tym żadnym podmiotom w kraju i za granicą. Formularz ankiety służy realizacji zlecenia na podstawie umowy nr PZ 272.2.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Bolesław z siedzibą Bolesław 68, 33-220 Bolesław, NIP: 8711770280, REGON: 851660855, a InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o., z siedzibą ul. Sienkiewicza 78, piętro IV, 25–501 Kielce, NIP 9592001439, KRS 0000715456, polegającego na współpracy przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030.
6. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
− Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód
− Prawo dostępu do danych
− Prawo do sprostowania danych
− Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
− Prawo do ograniczenia przetwarzania
− Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
− Prawo do przenoszenia danych
7. Dane Osobowe Użytkowników (osób korzystających z serwisu), przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.