Realizowane programy

W gminie Bolesław symbolicznie rozpoczęto inwestycję rozbudowy szkoły podstawowej
Gmina Bolesław realizuje projekt „Poznaj Polskę”
„Remont Remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Toni”
„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Pawłów dla gminy Bolesław”
Zdalna Szkoła
Nowoczesny sprzęt ratowniczy z Funduszu Sprawiedliwości
Remont kaplicy mszalnej p.w. Matki Bożej Różańcowej w miejscowości kanna
„Małopolska Planeta Wiedzy”
Program Centrum Usług Wspólnych już rozpoczęty
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesław do roku 2032
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu dz. Nr 586/1, 586/2, Bolesław 95, 33-220 Bolesław”
Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu, dz. nr 590 Bolesław168, 33-220 Bolesław
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kuziu
Budowa placu zabaw w Bolesławiu oraz doposażenie placu zabaw w Samocicach
Wydanie monografii gminy Bolesław
Montaż "witaczy" oraz tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Bolesław
Budowa miejsc postojowych w miejscowości Bolesław
Stworzenie Miejsca Spotkań I Rekreacji w Podlipiu Poprzez Remont i Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej
Budowa Zespołu Boisk Sportowych w Bolesławiu w Ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (Boisko Piłkarskie oraz Boisko Wielofunkcyjne Wraz z Zapleczem Sanitarno – Szatniowym i Infrastrukturą Towarzyszącą)