Informacje bieżące

Wsparcie na przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2021-2027 dla LGD Perły Ponidzia!

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01
Miło nam poinformować, że w dniu 16.06.2022r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" podpisała umowę na Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2021-2027 z udziałem lokalnych społeczności.
W ramach realizowanych działań zmierzających do opracowania dokumentu strategicznego przeprowadzane będą między innymi konsultacje zgodnie z przyjętym planem włączenia społeczności w proces tworzenia LSR.
Powstała strategia będzie podstawą dalszego funkcjonowania LGD w kolejnej perspektywie finansowej.

Pismo Wicewojewody Małopolskiego dotyczące pomocy dla poszkodowanych w 2021 r. gospodarstw rolnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2022 poz.1172) w dniu 16 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

>> Czytaj więcej: Pismo Wicewojewody Małopolskiego...

Analiza ubóstwa energetycznego na terenie gminy Bolesław

Wójt Gminy zawiadamia , że Gmina Bolesław prowadzi prace związane z analizą problemu ubóstwa energetycznego na terenie gminy. Głównym celem opracowania analizy ubóstwa energetycznego jest oszacowanie skali tego zjawiska na terenie gminy co może w przyszłości pomóc w opracowaniu programów pomocy dla mieszkańców i ubieganiu się o wsparcie. Konieczność wykonania przez każdą gminę analizy ubóstwa energetycznego wynika z Programu Ochrony Powietrza dla województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. (https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wytyczne-ubostwo-energetyczne/).

>> Czytaj więcej: Analiza ubóstwa energetycznego na...