Informacje bieżące

Wójt Gminy Bolesław zaprasza na spotkanie w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030

herb gmina boleslawWójt Gminy Bolesław zaprasza na spotkanie w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Bolesławiu, Bolesław 68. Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.

Zapraszamy do udziału w III Turnieju Tenisa Stołowego Samorządowców i Parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski”

miniatura Złota Rakietka MałopolskiStarosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza wszystkich Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów oraz ich zastępców, a także Radnych Sejmiku Województwa, Radnych Powiatów i Radnych Gmin z terenu województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego do wzięcia czynnego udziału w III Turnieju Tenisa Stołowego Samorządowców i Parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski”.

>> Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w III Turnieju...

Gmina Bolesław otrzymała pomoc finansową w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych

Gmina Bolesław w ramach kolejnej edycji wystąpiła o uzyskanie pomocy finansowej z programu „ Rządowego Funduszu Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych i po ocenie wniosków otrzymała:

  • dotację w wysokości 4 600 000, 00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Bolesławiu"
  • dotację w wysokości 2 380 000, 00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bolesław etap IV"
  • dotację w wysokości 1 520 000, 00 zł na realizację inwestycji pn. "Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Bolesław etap III"

Ponadto dla wspólnych inwestycji realizowanych wraz z gminą Mędrzechów, Związek Gmin Bolesław i Mędrzechów uzyskał dofinansowanie w wysokości:

  • 1 300 000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowę instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków"
  • 7 500 000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gmin Bolesław i Mędrzechów"

Powyższe  inwestycje wpłyną na podwyższenie standardu życia mieszkańców, zmniejszą koszty eksploatacji infrastruktury technicznej i poprawią stan środowiska naturalnego w naszej gminie.