Realizowane programy

Europejski Fundusz Społeczny

W Gminie Bolesław w roku 2008 realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nazwa priorytetu : VII. Promocja integracji społecznej
Numer i nazwa działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Numer i nazwa Poddziałania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Tytuł projektu: Potrzebni i aktywni .Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Bolesław .
Beneficjent :Gmina Bolesław -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu