Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesław

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bolesław: 

Od 1 lipca 2013 r. do 31.12.2014 r. zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zawartą umową Nr PZ 272.8.2013, odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bolesław zajmowała się Firma CONTEKO Sp. z o. o., ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów. Od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. odpady z terenu Gminy Bolesław odbiera Firma CONTEKO Sp. z o. o. ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bolesław” i zawartą umową nr PZ 272.10.2014.  

Odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (zmieszanych), odpadów zielonych zajmuje się firma wyłoniona w postępowaniem przetargowym. W dalszej kolejności odpady trafiają do instalacji wyznaczonym dla danego obszaru w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

2. Informacja o osiągniętych przez gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2013 r.

- łączna masa odebranych zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- 114,31 Mg

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 17,01 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 0 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- 0 %  

2014 r.

- łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- 210,21 Mg

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 18,02 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 0 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- 0 %

2015 r.

- łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- 228,6 Mg

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 26,0 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 0%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- 0 %3. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest dwa razy w roku. 0d 01.07.2013 r. do chwili obecnej zbiórkę tego typu odpadów przeprowadza Firma CONTEKO w związku z zawartymi umowami na „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bolesław”.

W danym roku kalendarzowym organizowane są dwie zbiórki odpadów wielkogabarytowych według ustalonego harmonogramu. Odpady odbierane są sprzed posesji.  

4. Informacje o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.