Start

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA na „Dostawę doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych..."

  Nagłówek MPW                                                                                                                                               

   Bolesław, dn. 06.11.2017 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Dostawę doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gmin Bolesław”prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności, ze względu na szacunkową wartość zamówienia przekraczającą 50.000,00 PLN netto, zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.5.2. Zasada konkurencyjności, na podstawie norm zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., zwanych dalej „Wytycznymi” oraz aktualnego na dzień wszczęcia procedury Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Podręcznikiem”, w ramach projektu pn. „Małopolska Planeta Wiedzy” (nr projektu: RPMP.10.01.03-12-0360/16), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Na podstawie Rozdziału X pkt. 9 zapytania ofertowego, zwanego dalej „zapytaniem”, Zamawiający – Gmina Bolesław, Bolesław 68, 33-220Bolesław, zwana dalej „Zamawiającym” – informuje o wyniku przedmiotowego postępowania:Część I:

1.       Złożonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofertę.

2.       Ceny złożonych ofert:

1)      Oferta z najniższą ceną: 19 999,87 PLN netto,

2)      Oferta z najwyższą ceną: 19 999,87 PLN netto.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy


Cena oferty

brutto [PLN]

1

Tesora Marzena Paczyńska

Ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Bielsko-Biała

19 999,87

3.       Potwierdzenie spełnienia warunków: brak powiązań osobowych i kapitałowych.

4.       Informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnianie danego kryterium: szczegółowy opis zawiera pkt. VI zapytania ofertowego.

5.       Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt. IV zapytania ofertowego Zamawiający dokonał oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert oraz kryteriów oceny ofert opisanych w zapytaniu. Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu (określone w pkt. IV Zapytania ofertowego). (uzasadnienie w części I, pkt. 7 protokołu).

6.       Zestawienie oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy


Ilość pkt. w kryterium „Cena” (100 %)

RAZEM

1

Tesora Marzena Paczyńska

Ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Bielsko-Biała

100,00

100,00

7.       Informacja o ofercie najkorzystniejszej:

a)      za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

Tesora Marzena Paczyńska

Ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Bielsko-Biała

za cenę brutto: 19 999,87 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 87/100).

b)      uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu kryterium: „Cena” (100 %). Jest to oferta najkorzystniejsza. Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego, cena oferty mieści się w kwocie jaką, Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zadania.

Część II:

1.       Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofertę.

2.       Ceny złożonych ofert:

3)      Oferta z najniższą ceną: 40 543,00 PLN brutto,

4)      Oferta z najwyższą ceną: 44 481,72 PLN brutto.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy


Cena oferty

brutto [PLN]

1

SUNTAR sp. z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 5B

33-100 Tarnów

44 481,72

2

F.H.U. QVADRO

Toczek Mariusz

Ul. Świętego Brata Chmielowskiego 54

33-200 Dąbrowa Tarnowska

42 097,98

3

KSERKOM

TOMASZ ZMARZŁY

ul. Romanowicza 32

33-100 Tarnów

40 543,00

3.        Potwierdzenie spełnienia warunków: brak powiązań osobowych i kapitałowych.

4.        Informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnianie danego kryterium: szczegółowy opis zawiera pkt. VI zapytania ofertowego.

5.        Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt. IV zapytania ofertowego Zamawiający dokonał oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert oraz kryteriów oceny ofert opisanych w zapytaniu. Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu (określone w pkt. IV Zapytania ofertowego). (uzasadnienie w części I, pkt. 7 protokołu).

6.        Zestawienie oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy


Ilość pkt. w kryterium „Cena” (100 %)

RAZEM

1

SUNTAR sp. z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 5B

33-100 Tarnów

91,15

91,15

2

F.H.U. QVADRO

Toczek Mariusz

Ul. Świętego Brata Chmielowskiego 54

33-200 Dąbrowa Tarnowska

96,31

96,31

3

KSERKOM

TOMASZ ZMARZŁY

ul. Romanowicza 32

33-100 Tarnów

100,00

100,00

7.       Informacja o ofercie najkorzystniejszej:

b)      za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

KSERKOM

TOMASZ ZMARZŁY

ul. Romanowicza 32

33-100 Tarnów

za cenę brutto: 40 543,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 00/100).

c)       uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu kryterium: „Cena” (100 %). Jest to oferta najkorzystniejsza. Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego, cena oferty mieści się w kwocie jaką, Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zadania.

Otrzymują:

1.       Wykonawcy, którzy złożyli oferty,

2.       https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl,

3.       strona internetowa Zamawiającego: www.boleslaw.com.pl,

4.       a/a.
stopka MPW