Informacje urzędowe

Sesja zwyczajna Rady Gminy w Bolesławiu

W dniu 16 października 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławiu odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Gminy. W trakcie obrad podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku albo świadczenia   rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020.
Głównym punktem posiedzenia było podziękowanie radnym za współpracę oraz działania na rzecz społeczności lokalnej w kadencji 2014-2018.
Podziękowania skierowano również na ręce Starosty Dąbrowskiego - Tadeusza Kwiatkowskiego, V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu – Józefa Misiaszka oraz Wójta Gminy Bolesław – Kazimierza Olearczyka.
W posiedzeniu rady uczestniczyli również: Delegat do Izby Rolniczej – Wiesława Lupa, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego – Anna Morawiec, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysi.
Po sesji radni udali się na obiekt sportowy, gdzie dokonano oficjalnego otwarcia wiaty do celów rekreacyjnych.

Galeria