Informacje urzędowe

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Asystenta rodziny
I. Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.
3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ano ograniczona
5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
8. umiejętność podejmowania decyzji
9. zdolność i otwartość na komunikowanie się
10. poczucie odpowiedzialności.
II. Wymagania dodatkowe:
1. wysoka kultura osobista
2. znajomość obsługi komputera
3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym
4. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
7. kreatywność, odporność na stres
8. nieposzlakowana opinia
9.Prawo jazdy kat.B
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
psychospołecznych
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną
IV. Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV)
2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. oświadczenia kandydata:
a) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny
b) że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona
c) że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
d) o posiadaniu obywatelstwa polskiego
e) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
f) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
g) przykładowy plan pracy z rodziną.
Praca Asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy 40 godzin miesięcznie. \ Umowa zlecenie \
Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na asystenta rodziny”
w terminie do dnia 5 grudnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu lub przesłać drogą pocztową na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
33-220 Bolesław
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane