Informacje bieżące

Informacja o naborze wniosków do Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

cieple mieszkanie miniW związku z podpisaniem przez Gminę Bolesław z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy o udzielenie dofinansowania na realizację
1. Wnioski należy składać od dnia 24 maja 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r.
2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:
a) w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławiu lub
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Bolesławiu.
3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Bolesławiu.
4. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Bolesławiu (pokój nr 6) lub w załącznikach poniżej do ogłoszenia o naborze wniosków.
CEL PROGRAMU

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Beneficjentem końcowym Programu jest:
a.      osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego lub najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasoby gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
b.      wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych; znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Bolesław oraz spełniająca kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania określone w § 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku posiadania tytułu prawnego wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to musi dotyczyć całego lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

CO OBJĘTE JEST WSPARCIEM?

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj.:

a. pompa ciepła powietrze / woda;
b. pompa ciepła powietrze /powietrze;
c. gruntowa pompa ciepła;
d. kocioł gazowy kondensacyjny;
e. kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
f. kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie;
g. ogrzewanie elektryczne;
h. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
  2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Informacja o naborze wniosków do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie

Zarządzenie Nr 60/24 Wójta Gminy Bolesław z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Bolesław

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław – Załącznik nr 1 do Zarządzenia

WNIOSEK o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław - Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław - Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Wzór umowy na udzielenia dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław - Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław - Załącznik nr 5 do Zarządzenia

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław - Załącznik nr 6 do Zarządzenia

Dokument podsumowujący audyt energetyczny - - Załącznik nr 7 do Zarządzenia

Oświadczenie współwłaściciela/posiadającego wspólny tytuł prawny wynikający z ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław - Załącznik nr 1 do WNIOSKU o dofinansowanie

Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław - Załącznik nr 2 do WNIOSKU o dofinansowanie

Pełnomocnictwo - Załącznik nr 3 do WNIOSKU o dofinansowanie

Zestawienie dokumentów zakupu potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław załączonych do wniosku – Załącznik nr 1 do wniosku o płatność

Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław - Załącznik nr 2 do wniosku o płatność

Oświadczenie beneficjenta końcowego o realizacji przedsięwzięcia siłami własnymi w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław -Załącznik nr 3 do wniosku o płatność

Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, ze zm.) - Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania WNIOSKU o dofinansowanie